Vedtægter for Egeskov Møllelaug

laug4

Foreningen stiftes på grundlag af nedenstående vedtægter.
Foreningen kan også tage initiativ til vedtægtsændringer, jf. § 11.

§1
Foreningens navn er Egeskov Møllelaug. Dens aktiviteter er knyttet til Egeskov Mølle, der i dag ejes af Svendborg Museum og bliver drevet som en afdeling af denne selvejende institution.

§2
Det er foreningens formål at virke for bevaring af den fredede Egeskov Mølle. Møllelauget skal i den forbindelse med frivillig arbejdskraft medvirke til at holde møllen og dens omgivelser i stand, udføre mindre vedligeholdelsesarbejder, gennemføre kulturelle aktiviteter for offentligheden, hvor formidlingen af den midtfynske kulturhistorie skal udgøre en væsentlig del og i øvrigt støtte Svendborg Museums aktiviteter i møllen.

§3
Som medlem af foreningen kan optages alle, der ønsker at støtte ovennævnte formål. Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner og institutioner. Hvert medlem har en stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§4
Kontingent til foreningen fastsættes på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

§5
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Indkaldelsesfristen er 14 dage, og generalforsamlingen skal bekendtgøres på Egeskov Mølles hjemmeside. Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 4 medlemmer af bestyrelsen, eller mindst en tredjedel af foreningens medlemmer kræver det.

§6 Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, dog således, at tre af medlemmerne kommer på valg efter det første års udløb. Der vælges årligt 1 suppleant til bestyrelsen ,1 revisor samt 1 suppleant til revisoren.
Øvrige valg:
Valg af repræsentant til Dansk Møllerforening.
Valg af 2 repræsentanter til Egeskov Markedsforenings Repræsentantskab. En af repræsentanterne skal være medlem af bestyrelsen.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden fungerer - med mindre andet aftales - som bindeled til museet. Næstformanden træder i formandens sted, hvis denne får forfald.

§8
Svendborg Museum modtager et årligt tilskud til møllens vedligeholdelse af Faaborg-Midtfyn kommune til møllens vedligeholdelse. Svendborg Museum fører momsregnskabet for køb af korn og salg af mel. Kassereren udarbejder et regnskab for møllelauget salg af mel samt for foreningens samlede økonomiske aktiviteter. Regnskabet følger kalenderåret.

§9
Der nedsættes udvalg efter behov, hver med et bestyrelsesmedlem, for eksempel vedrørende økonomi, møllens vedligeholdelse og foreningens aktiviteter.

§10
Foreningen tegnes af bestyrelsen. Hvis der ikke er enighed, er det flertallet, der er afgørende. Formanden fungerer som foreningens kontaktperson med mindre andet aftales. Foreningen kan ikke påtage sig kautionsforpligtelser.

§11
Til vedtægtsændringer kræves to tredjedele flertal af de afgivne gyldige stemmer.

§12
Til opløsning af foreningen kræves to tredjedele majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan ske med to tredjedele af de tilstedeværende stemmer. I tilfælde af opløsning overdrages foreningens formue til den på tidspunktet for opløsningen værende ejer for Egeskov Mølle.

Egeskov Mølle - Grønnebjergvej 1 A - 5772 Kværndrup
Copyright © 2017 Egeskov Mølle. Alle rettigheder reserveret.